XXXI-ąjį kartą buvo surengtas Platelių plaukimo maratonas

Liepos 28 dieną prie Pla­te­lių jachtk­lu­bo, vie­na­me iš gra­žiau­sių Že­mai­ti­jos eže­rų, vy­ko plau­ki­mo ma­ra­to­nas – „Pla­te­lee 2012“. Tai jau buvo atviro vandens antras Grand Prix etapas. Čia su­si­rin­ko ne tik pro­fe­sio­na­lūs plau­ki­kai, bet ir van­dens spor­to mė­gė­jai. Da­ly­va­vu­sie­ji ga­lė­jo pa­si­mė­gau­ti ir ki­to­mis ne­ti­kė­čiau­sio­mis rung­ti­mis van­de­ny­je. Į šias plau­ki­mo var­žy­bas at­vy­ko ir pir­ma­ja­me Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­ne da­ly­va­vu­si vieš­nia iš Ru­si­jos.


Plau­ki­mo ma­ra­to­ne „Pla­te­lee 2012“, ku­ris šie­met vy­ko jau 31-ąjį kar­tą, da­ly­va­vo 147 plau­ki­kai ne tik iš Lie­tu­vos, Ru­si­jos, bet ir vieš­nia Bent­hem Chris­ty iš Ame­ri­kos. Iš kai­my­ni­nės Ru­si­jos at­vy­ku­si Na­ta­li­ja Ros­tovs­ka­ja da­ly­va­vo ir pir­ma­ja­me Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­ne.


Pla­te­liuo­se plau­ki­mo ma­ra­to­nas po pie­tų pra­si­dė­jo 100 m ir 300 m plau­ki­mu. Po šio plau­ki­mo lau­kė di­džio­jo (3,5 km) ir ma­žo­jo (1,8 km) ma­ra­to­nų star­tas. 100 m plau­ki­me ga­lė­jo var­žy­tis ir mė­gė­jai, ir pro­fe­sio­na­lai. 300 m plau­ki­me da­ly­va­vo ne­ma­žai sen­jo­rų bei vy­riau­sia ma­ra­to­no da­ly­vė Mar­ga­ri­ta Vol­ko­va iš Klai­pė­dos (g. 1938 m.).


1,8 km plau­ki­me ge­riau­sią re­zul­ta­tą iš vi­sų da­ly­va­vu­sių­jų pa­sie­kė jau­ni­mo at­sto­vai: Po­vi­las Straz­das iš Vil­niaus, Ma­rius Mi­ka­laus­kas iš Kau­no ir Dei­vy­das Mar­ge­vi­čius iš Kau­no. 3,5 km dis­tan­ci­jo­je grei­čiau­si bu­vo Gran­tas Dap­kus iš Kau­no, Jo­nas Za­ka­raus­kas iš Kau­no ir Jo­nas Dob­ro­vols­kis iš Šiau­lių.


Vy­ko ir ki­tos ne ką ma­žiau įdo­mios var­žy­bos van­de­ny­je: alaus sta­ti­nės ne­ši­mas, vir­vės trau­ki­mo var­žy­tu­vės, plau­ki­mas van­de­ny­je ne­tra­di­ci­nė­mis plau­ki­mo prie­mo­nė­mis ir ka­muo­liu­ko me­ti­mas. Vė­liau vy­ko plau­ki­mo ma­ra­to­no nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mai, o ga­liau­siai va­ka­ro­nė ir šven­ti­nis kon­cer­tas, ku­ria­me vi­si da­ly­va­vu­sie­ji links­mi­no­si bei ap­ta­rė re­zul­ta­tus.


Alaus sta­ti­nių ne­ši­mo var­žy­tu­vė­se pa­si­ro­dė 16 da­ly­vių. Jo­se da­ly­va­vo vien vy­rai. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Ro­mas Ku­bi­lius iš Pla­te­lių, o ant­rą­ją – Dai­nius Ta­mo­šaus­kas iš Mo­sė­džio. Vir­vės trau­ki­mo var­žy­bo­se pa­si­ro­dė aš­tuo­nios ko­man­dos. Kiek­vie­na ko­man­da bu­vo su­da­ry­ta iš ke­tu­rių as­me­nų. Jų na­riai at­vy­ko iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Kaišiadorių, Pla­te­lių ir Plun­gės. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo ko­man­da iš Kau­no – „Vie­na šei­ma“, o ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko taip pat kau­nie­čiams – „Nak­ti­niams“. Trečiąją vietą iškovojo "Ilgaplaukių" klubo nariai iš Kaišiadorių. Ka­muo­lio me­ti­mo „Taik­lio­ji ran­ka“ rung­ty­je pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Egi­di­jus Pet­ri­kas iš Ma­žei­kių, ant­rą­ją – Sau­lius Ja­ki­ma­vi­čius iš Vil­niaus.


100 m plau­ki­mo var­žy­bo­se da­ly­va­vo apie 20 plau­ki­kų, vi­si da­ly­va­vu­sie­ji bu­vo ap­do­va­no­ti at­mi­ni­mo ženk­liu­kais. 300 m plau­ki­mo rung­ty­je ak­ty­viau­si bu­vo sen­jo­rai. Pir­ma­sis at­plau­kė Pa­ve­las Be­zu­bo­vas (g. 1939 m.), o ant­ro­ji – Mar­ga­ri­ta Vol­ko­va iš Klai­pė­dos (g. 1938 m.).


Taip pat vy­ko plau­ki­mas ne­tra­di­ci­nė­mis plau­ki­mo prie­mo­nė­mis. Čia jau­ni­mas ne­pa­gai­lė­jo sa­vo iš­mo­nės. Pir­mą­ją vie­tą šio­je rung­ty­je pel­nė Vil­man­tas Luo­tė iš Plun­gės, o ant­rą­ją – Rū­ta Ei­ni­ky­tė iš Kau­no. Anot Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kū­no kul­tū­ros, spor­to ir tu­riz­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­to Al­vy­do Vir­ši­lo, šiais me­tais plau­ki­mo ma­ra­to­nas bu­vo sėk­min­gas. „Oras džiu­gi­no su­si­rin­ku­siuo­sius, tad ir pa­čios var­žy­bos praė­jo sėk­min­gai, be di­des­nių in­ci­den­tų.“


Kiek­vie­nais me­tais Pla­te­liuo­se vyks­tan­čiu plau­ki­mo ma­ra­to­nu sie­kia­ma vis la­biau iš­po­pu­lia­rin­ti šį spor­tą ir su­da­ry­ti ga­li­my­bes įvai­raus am­žiaus ir so­cia­li­nių sluoks­nių žmo­nėms var­žy­tis bei bend­rau­ti. Įdo­mu ir tai, kad šio­se var­žy­bo­se nė­ra am­žiaus cen­zo. Kitas plaukimo maratonas vyks Rugpjūčio 11 dieną Sudeikiuose, Utenos raj., Alaušo ežere.

Grand Prix 2012 lentelė po 2 etapų: failai/grand prix 2012_2etapas.pdf