Šveicarijos tvenkinys Joninių proga sukvietė atviro vandens mėgėjus

Šveicarija-2010

Birželio 25 dieną Jo­ni­nių šventės proga Švei­ca­ri­jo­je, Jonavos raj. (Dum­sių sen.) įvy­ko įspūdin­gas plaukimo entuziastų spor­to ren­gi­nys – at­vi­ro van­dens plau­ki­mo ma­ra­to­nas. Tai vie­nas iš Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ra­ci­jos nu­ma­tytų etapų, pir­ma­sis, ki­ti trys šie­met nu­ma­to­mai Lampėdžiuo­se (liepos 6 dieną), Pla­te­liuo­se (liepos 31 dieną) ir Su­dei­kiuo­se, Utenos raj. (rugpjūčio 14 dieną).

Prie tven­ki­nio, ku­rio dugną raižo van­de­nin­go­ji Varpė, kai­ry­sis Ne­ries in­ta­kas, su­si­rin­ko apie 70 įvai­raus amžiaus plau­ki­mo en­tu­ziastų. Star­ta­vo daug gru­pių, tad ir teisėjų ko­le­gi­jai, ir spor­to va­do­vams, ir gau­siems rėmėjams te­ko daug pa­pra­kai­tuo­ti ruošiant padėkos raštus, do­vanėles, me­da­lius.

Po ilgų skaičia­vimų pa­aiškėjo ge­riau­sie­ji, tie, ku­rie ne­pabūgo pusės ki­lo­met­ro dis­tan­ci­jos ir, plauk­da­mi įvai­riais sti­liais – krau­liu, bra­su, nu­ga­ra ar net “šuniu­ku”, įveikė ją per ge­ras aštuo­nias mi­nu­tes. Taip pat buvo nepamiršti ir neįgalūs plaukikai, kuriems buvo skirtas 100 m plaukimas. Tren­kiant Dum­sių kai­mo ka­pe­lai, ma­ra­to­no or­ga­ni­za­to­rius ir teisėjas, vil­nie­tis su “švei­ca­riško­mis šak­ni­mis” Ar­lan­das Juo­deška, be­je, vien­te­lis iš kraštiečių ne­pabūgęs vos 15 laips­nių šilu­mos van­dens ir ap­juos­tas Vy­tau­to Mikšto tau­ti­ne juos­ta, skelbė varžybų nu­galėto­jus, dėko­jo vi­siems da­ly­viams, o se­niūnas Al­gir­das Pa­plons­kis, pa­de­dant ben­druo­menės va­do­vui Juo­zui Jo­ki­mui ir spor­to or­ga­ni­za­to­riui Val­dui Zi­niui, teikė ap­do­va­no­ji­mus, linkėjo vi­siems dar sėkmin­ges­nių re­zul­tatų ki­tuo­se eta­puo­se.

Tądien dau­giau­sia ap­do­va­no­jimų su­si­žėrė mūsų klu­bo “Ta­kas” at­sto­vai, li­ko jų ir ma­ri­jam­po­liečių “Tor­pe­dos”, kaišia­do­riečių “Il­gap­lau­kių”, kitų miestų klu­bams, spor­to mo­kyk­loms. Greičiau­siai 50O m dis­tan­ciją įveikė pen­kio­lik­me­tis kau­nie­tis Jo­nas Za­ka­raus­kas (8.07.90), o mūsų me­ro Bro­nis­lo­vo Liut­kaus taurės ati­te­ko kau­niečiams vy­riau­sia­jam plau­ki­kui Vla­dui Vim­ba­rui (gim. 1927 m.) ir jau­niau­sia­jai (gim. 1998 m.) Er­nes­tai Ka­rec­kai­tei.

“Ne­si­tikėjo­me, kad čia toks pui­kus tven­ki­nys. Tie­sa, jis, anot švei­ca­riečių, ga­na gi­lus, todėl van­duo turbūt sun­kiai įšyla, tačiau plau­kikų tai negąsdi­no, bu­vo nešal­tas, vi­si pa­si­krovėme ge­ros ener­gi­jos. O ka­dan­gi šis ma­ra­to­nas neįtrauk­tas į Lie­tu­vos ma­ra­tonų grand prix, tai lai­kas čia ne­bu­vo pre­ci­ziškai svar­bus, – sakė Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­dentė Ilo­na Zuo­zienė.

Džiu­gu pa­stebėti, kad kiek­vie­nas ren­gi­nys, su­ma­ny­tas Švei­ca­ri­jo­je, į būrį suk­viečia ir se­nus kai­my­nus, kraštiečius, ku­rie ap­ta­ria įvai­rias vie­tos pro­ble­mas, kultūros, ūki­nin­ka­vi­mo, ap­si­tvar­ky­mo ak­tu­a­li­jas. Už ke­lių žings­nių, Sur­vilų so­dy­bo­je, svečiai tądien grožėjo­si Bar­bor­lau­kio gam­ta, domėjo­si kai­mo tu­riz­mo per­spek­ty­vo­mis.

 Dar kartą nuoširdžiai norime padėkoti Arlandui Juodeškai, kuris gigantiškomis pastangomis, negailėdamas savo jėgų, surengė šį maratoną, surado dosnius rėmėjus ir pritraukė didelį būrį plaukimo mėgėjų. Tikimės, kad šis Šveicarijos maratonas taps tradicinis ir kitais metais sukvies dar daugiau plaukimo entuziastų.

 

Čia rasite maratono rezultatus: failai/Sveicarija2010.pdf