Šveicarijos tvenkinys Joninių proga sukvietė atviro vandens mėgėjus jau į II maratoną

Birželio 25 dieną Jo­ni­nių šventės proga Švei­ca­ri­jo­je, Jonavos raj. (Dum­sių sen.) įvy­ko plaukimo entuziastų spor­to ren­gi­nys – at­vi­ro van­dens plau­ki­mo ma­ra­to­nas ”Šveicarija – 2011”. Tai vie­nas iš rengiamų Lietuvoje maratonų, ki­ti trys šie­met nu­ma­to­mai Lampėdžiuo­se (liepos 6 dieną), Pla­te­liuo­se (liepos 30 dieną) ir Su­dei­kiuo­se, Utenos raj. (rugpjūčio 13 dieną).

Prie tven­ki­nio, ku­rio dugną raižo van­de­nin­go­ji Varpė, kai­ry­sis Ne­ries in­ta­kas, 18 laipsnių temperatūros vandenyje varžėsi 34 įvairaus amžiaus plaukikai. Maratono nuotolis sutrumpintas iki apytiksliai 900 metrų. Šįkart plaukimo mėgėjų negąsdino šaltas vanduo kaip tai buvo pernai. Vil­nie­tis su “švei­ca­riško­mis šak­ni­mis” Ar­lan­das Juo­deška, mūsų klubo narys yra sumanytojas ir koordinatorius šio maratono.

Greičiausiai nuotolį įveikė Jonas Zakarauskas (12 min. 7 sek.), o atsižvelgus į amžiaus grupes, geriausiais maratono plaukikais tapo Birutė Statkevičienė (15 min. 17 sek.; 6gr. 55-60 m.) ir Vilmantas Krasauskas (13 min. 6 sek.; 5 gr. 45-54 m.). Jauniausias varžybų dalyvis – Patrikas Stankevičius, vyriausias – Viktoras Snieška.

                      Po maratono vyko kiti sportiniai renginiai bei pramogos: Tinklinio turnyrą laimėjo Linas Kerševičius ir Arlandas Juodeška, kabėjimo ant skersinio – Mickeliūnas 180 sek.

Džiu­gu pa­stebėti, kad kiek­vie­nas ren­gi­nys, su­ma­ny­tas Švei­ca­ri­jo­je, į būrį suk­viečia ir se­nus kai­my­nus, kraštiečius, ku­rie ap­ta­ria įvai­rias vie­tos pro­ble­mas, kultūros, ūki­nin­ka­vi­mo, ap­si­tvar­ky­mo ak­tu­a­li­jas. Už ke­lių žings­nių, Sur­vilų so­dy­bo­je, svečiai tądien grožėjo­si Bar­bor­lau­kio gam­ta, domėjo­si kai­mo tu­riz­mo per­spek­ty­vo­mis.

Dar kartą nuoširdžiai norime padėkoti Arlandui Juodeškai, kuris gigantiškomis pastangomis, negailėdamas savo jėgų ir laiko, surengė šį maratoną, surado dosnius rėmėjus ir pritraukė būrį plaukimo entuziastų.

 

Čia rasite maratono rezultatus: failai/Šveicarijos 2011REZULTA.pdf