Paskutinį liepos savaitgalį vyko plaukimo maratonas „Platelee-2013”

Pas­ku­ti­nį lie­pos sa­vait­ga­lį daug kam ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti, kad Pla­te­lių eže­re „už­vi­rė“ van­duo. Čia tra­di­ciš­kai vy­ko 32-asis tarp­tau­ti­nis plau­ki­mo ma­ra­to­nas „Pla­te­lee 2013“. Ko ge­ro, Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­no gy­va le­gen­da ga­li­ma lai­ky­ti jau tris­de­šimt ant­rą kar­tą var­žy­bo­se da­ly­vau­jan­tį An­ta­ną Guo­gą. Ve­te­ra­nų ve­te­ra­nas, kaip ki­taip pa­va­din­si šį plau­ki­mo aist­ruo­lį. Kol dar ne­duo­tas star­tas, ma­ra­to­no or­ga­ni­za­to­riai pa­dė­ko­jo šių var­žy­bų su­ma­ny­to­jams Eu­ge­ni­jui Bun­kai ir Be­nui Čiu­čiui.

Pa­na­šu, kad at­gar­siai apie nuo­sta­bia­me Že­mai­ti­jos kam­pe­ly­je vyks­tan­tį ren­gi­nį nu­skam­bė­ję pla­čiai. Tad ne­nuos­ta­bu, kad iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gų plau­ki­me su­si­ren­ka da­ly­viai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio ša­lių. Šiais me­tais ma­ra­to­no „krikš­ta­tė­viai“ spe­cia­lų pri­zą įtei­kė Tat­ja­nai Jar­no­vai, ku­ri į Pla­te­lius da­ly­vau­ti plau­ki­mo ma­ra­to­ne at­vy­ko net iš ki­to pa­sau­lio kraš­to – Aust­ra­li­jos. Plaukė ir svečias iš Kanados Algis Statkevičius.

Dar iki pa­skel­biant ma­ra­to­no ma­žo­jo (1,8 km) ir di­džio­jo (3,5 km) pra­džią, į van­de­nį nė­rė mė­gė­jai – jau­nes­ni plau­ki­kai, nuo jų neat­si­li­ko ir sen­jo­rai. Vie­ni var­žė­si 100 met­rų, ki­ti 300 plau­ki­mo var­žy­bo­se. Ma­si­nia­me 100 met­rų plau­ki­me grei­čiau­siai fi­ni­šo li­ni­ją kir­to ir pir­mą­ją vie­tą užė­mė plun­giš­kis Vid­man­tas Moc­kus. Neb­lo­gai šim­tą met­rų įvei­kė ir Vik­to­ri­ja Ju­cy­tė. Na, o aš­tuon­me­čio Jo­kū­bo Stro­paus iš­tver­mės ga­lė­tų pa­vy­dė­ti net ant eže­ro kran­to var­žy­bas ste­bin­tys ne­ran­gūs dė­dės. 300 met­rų plau­ki­me sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti pa­no­ro dvi da­mos ir vie­nas sen­jo­ras, tad jie lai­mė­ji­mus drau­giš­kai ir pa­si­da­li­jo. Kaip sa­kė rung­ty­nėms tei­sė­ja­vęs Vik­to­ras Vait­kus, šiais me­tais plau­ki­mo ma­ra­to­ne jau­čia­mas są­stin­gis. „Sun­ku vy­res­niuo­sius pri­si­kvies­ti da­ly­vau­ti var­žy­tu­vė­se, vai­kai drą­ses­ni“, – pa­sa­ko­jo tre­ne­ris.

Ką gi, ne­kant­rau­jan­tiems ma­ra­to­no da­ly­viams pa­ga­liau duo­tas star­tas. Šiais me­tais į eže­ro pla­ty­bes pūkš­te­lė­jo net 159 plau­ki­kai. Ka­dan­gi ma­ra­to­no da­ly­viai ga­lė­jo rink­tis, ku­rią dis­tan­ci­ją no­ri įveik­ti, tad ir jų re­zul­ta­tai bu­vo ver­ti­na­mi skir­tin­gai. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, paaiš­kė­jo, kad 32-ojo tarp­tau­ti­nio plau­ki­mo ma­ra­to­no „Pla­te­lee 2013“ 1,8 km dis­tan­ci­ją grei­čiau­siai įvei­kė Si­mo­nas Bi­lis (Pa­ne­vė­žys) ir Go­da Over­lin­gai­tė iš Kau­no. Di­džio­jo ma­ra­to­no plau­ki­me ne­pra­len­kia­mi bu­vo kau­nie­čiai Gran­tas Dap­kus ir Guo­da Jo­ne­ly­tė. Ma­ra­to­no da­ly­vius svei­ki­no ir ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma.

Tra­di­ciš­kai ma­ra­to­no me­tu, kol plau­ki­kai var­žo­si dėl ge­riau­sių­jų var­do, su­si­rin­ku­sie­siems su­tei­kia­ma pro­ga da­ly­vau­ti sma­gio­se var­žy­bo­se. Vy­rų ko­man­dos ban­dė iš­siaiš­kin­ti, ku­ri stip­res­nė, trauk­da­mos vir­vę van­de­ny­je. Jei sau­su­mo­je ši už­duo­tis ati­ma daug fi­zi­nės jė­gos, pa­ban­dy­ki­te tą pa­da­ry­ti van­de­ny­je. Stip­riau­si pa­si­ro­dė pla­te­liš­kiai. „Pla­te­lių ma­žy­lių“ ko­man­da įvei­kė vi­sus var­žo­vus ir pa­si­da­bi­no nu­ga­lė­to­jų vai­ni­kais.

Kiek­vie­nais me­tais ne­ma­žai emo­ci­jų su­ke­lia ir tra­di­ci­nės alaus sta­ti­nės ne­ši­mo van­de­ny­je var­žy­bos. Kaip sa­kė V.Vait­kus, šio­je rung­ty­je sa­vo jė­gas pa­no­ro iš­ban­dy­ti ir trys mo­te­rys. Tarp mo­te­rų grei­čiau­siai 30 ki­log­ra­mų sve­rian­čią sta­ti­nę į nu­ma­ty­tą vie­tą nu­ne­šė Do­vi­lė Ni­ča­ju­tė, ki­lu­si iš Tve­rų (Rie­ta­vo sav.). Tarp vy­rų sta­ti­nės ne­ši­mo var­žy­bo­se run­gė­si net de­šimt vy­rų, trys iš jų – pla­te­liš­kiai. Nors ant aukš­čiau­sios pa­ky­los už­kop­ti ne­pa­vy­ko, bet dėl Au­ri­mo iš Kau­no Pla­te­lių lai­mė­tos tre­čio­sios vie­tos taip pat ver­ta pa­si­džiaug­ti.

Kiek­vie­nais me­tais di­de­lio dė­me­sio su­lauk­da­vo ir „Di­džio­sios lenk­ty­nės“, kai kiek­vie­nas ga­lė­jo pa­de­monst­ruo­ti ne tik sa­vo jė­gą, bet ir iš­mo­nę – plauk­ti tam ne­pri­tai­ky­to­mis prie­mo­nė­mis. Ne­ži­nia, ar idė­jų ne­be­li­ko, ar, kaip sa­kė V.Vait­kus, vie­ti­niai ir sve­čiai šiais me­tais lyg su­stin­gę, ta­čiau šie­met šios lenk­ty­nės neį­vy­ko.
Nors žiū­ro­vai ir ap­tin­gę, pa­na­šu, kad Pla­te­lių ma­ra­to­no idė­ja gy­vuos dar il­gai, o no­rin­čių­jų pa­si­var­žy­ti vi­sa­da bus.

Kitos plaukimo varžybos atvirame vandens telkinyje vyks Sudeikiuose, Utenos raj., Alaušo ežere rugpjūčio 10 dieną šeštadienį. Čia bus paskelbti atviro vandens čempionato nugalėtojai ir prizininkai susumavus trijų maratonų rezultatus:

Čia rasite visus maratono rezultatus: failai/plateliai 2013naujas.pdf

Čia rasite atviro vandens čempionato rezultatus po 2 etapų: failai/rezultatai2etapai 2013.pdf